REGULAMIN 

 

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez spółkę Sto Procent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem sklepu internetowego www.affair.pl (dalej jako: „Sklep”) oraz określa zasady i warunki świadczenia usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.

§1 DEFINICJE

Poniższe wyrażenia pisane w niniejszym regulaminie wielką literą będą miały następujące znaczenie:

Sklep – Sklep internetowy Affair.pl, znajdujący się pod adresem internetowym www.affair.pl.

Towary – wszystkie produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie

Spółka – Sto Procent Sp. z o.o., będąca właścicielem Sklepu

Klient/Użytkownik – osoba korzystająca ze Sklepu

Regulamin – niniejszy regulamin;

Umowa sprzedaży – umowa zawierana na odległość przez Klienta ze Spółką. Do umowy sprzedaży stosuje się ustawę z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.

Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego.

Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sklep, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.

§2 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja.

 2. Regulamin skierowany jest do Klientów Sklepu – określa zasady składania zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania Umów sprzedaży.

 3. Sklep umożliwia nabywanie Towarów przez Internet.

 4. Informacje o produktach w Sklepie, w tym opisy oraz ceny Towarów, stanowią zaproszenie do złożenia oferty zawarcia Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 5. Zdjęcia i prezentacje oferowanych Towarów są przykładowe i służą prezentacji konkretnie wskazanych modeli.

 6. Towary w Sklepie są szczegółowo oznaczone. Klient ma dostęp do informacji na temat właściwości Towarów, ich cen, materiałów, z których są wykonane itp.

 7. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 8. Klient Sklepu zobowiązany jest do:

 1. Korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie do użytku własnego;

 2. Korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz postanowieniami Regulaminu

§3 Rejestracja

 

1.           W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.

2.           Rejestracja jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie.

3.           W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na tronie nternetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Spółki poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.

4.           W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.

5.           W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Spółka wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Spółce lub przewidywanych odbiorcach tych danych.

6.           Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Spółce stosownego oświadczenia Klienta. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Spółki za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7.           Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

 

§4 ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Klient zawiera Umowę sprzedaży składając zamówienie na stronie internetowej Sklepu. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Spółką.

 2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Realizacja zamówień następuje wyłącznie w dni robocze.

 3. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie podczas zakupu na stronie internetowej Sklepu danych Klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi oraz wygenerowania rachunku/faktury.

 4. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia „DODAJ DO KOSZYKA”. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 5. Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Złóż zamówienie” Klient ma możliwość dokonywania zmian.

 6. Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Złóż zamówienie” po wyborze płatności) stanowi ofertę Klienta złożoną Sklepowi, celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

 7. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma, na podany w zamówieniu adres e-mail wiadomość potwierdzającą przyjęcie zamówienia Klienta oraz zawierającą informacje dotyczące zamówionych Towarów, wartości zamówienia, wybranego rodzaju dostawy i płatności. Informacja o potwierdzeniu złożenia zamówienia jest oświadczeniem Spółki o przyjęciu oferty. Z chwilą jej otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

 8. Umowa sprzedaży zawierana jest w treści zgodnej z niniejszym Regulaminem.

 9. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji złożonego przez Klienta zamówienia w przypadku, gdy:

 1. Towar dodany do Koszyka jest niedostępny;

 2. dane teleadresowe Klienta są niezgodne z prawdą;

 3. nastąpi brak autoryzacji płatności w wybranym podczas zamówienia systemie płatności elektronicznych

 4. płatność nie została uiszczona.

 1. W przypadku odmowy realizacji zamówienia Klient nie otrzyma potwierdzenia i komunikatu, o których mowa w ust. 7 powyżej, oraz zostanie poinformowany, za pośrednictwem strony Sklepu lub wiadomości e-mail, że do przyjęcia oferty nie doszło, a umowa sprzedaży nie została zawarta. Brak informacji o nieprzyjęciu oferty i niezawarciu umowy sprzedaży, nie oznacza przyjęcia oferty i zawarcia umowy sprzedaży.

§4 DOSTAWA I ODBIÓR

 1. Termin realizacji zamówienia w Sklepie wynosi………….. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia jest potwierdzany przez pracownika Sklepu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Produkty są dostarczone pod wskazany adres za pomocą firmy spedycyjnej UPS. Opłaty za dostawę produktów są podawane w procesie składania zamówienia. Przewidywany czas dostawy to do 3 dni roboczych od dnia następującego po nadaniu przesyłki. Maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni roboczych. Rozpoczęcie realizacji zamówienia następuje po pojawieniu się koncie Sklepu w wybranym systemie płatności (tpay.com lub PayPal) uiszczonej przez Klienta ceny sprzedaży i ewentualnych kosztów przesyłki.

 2. Przy odbiorze przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić kompletność zawartości przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednakowych egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

§5 SPRZEDAŻ, CENY, PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Sklepie, zamieszczone przy danym Towarze, stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.

 2. Cena danego Towaru podawana na stronie internetowej Sklepu wiąże strony od momentu otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Cena, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie ulegnie zmianie niezależnie od jej zmian w Sklepie, które nastąpią po przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji .

 3. W polskiej wersji językowej Sklepu ceny Towarów podawane są w złotych polskich.

 4. Sklep umożliwia dokonywanie płatności w następujący sposób:

 1.  przelewem bankowym (tzw. „płatność offline”) na rachunek bankowy Spółki, wskazany w potwierdzeniu przesłanym na adres e-mail Klienta;

 2. kartą kredytową

 1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen Towarów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.

 2. Spółka ma prawo do bieżącej aktualizacji cen oraz obejmowania Towarów wybranymi przez siebie promocjami lub wyprzedażami.  Uprawnienie to nie ma wpływu na zamówienia złożone przez Klientów przed dokonaniem ww. czynności.

 3. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty za Towar w terminie do 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. otrzymania maila potwierdzającego zakup. W przypadku braku płatności w określonym terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu. Aby zakupić dany Towar konieczne jest ponowne złożenie zamówienia zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

§7 GWARANCJA, ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Sklep jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. za niezgodność Towaru nabytego przez Klienta z Umową sprzedaży, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.

 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe.

 3. Każda rzecz kupiona w Sklepie może być reklamowana z zachowaniem odpowiednich terminów i warunków reklamacji jeśli posiada wady stanowiące o jej niezgodności z Umową sprzedaży. W celu rozpoczęcia procesu reklamacji prosimy o wysłanie wiadomości z reklamacją na adres poczty elektronicznej Spółki, tj. [email protected] a następnie należy odesłać Towar, którego dotyczy reklamacja, na adres….. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę przesyłki kurierskiej zawierającej reklamowany Towar. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji złożonej drogą kurierską, Spółka wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy w ciągu 20 dni roboczych, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), Sklep zwróci pełną kwotę zapłaconej ceny Towaru. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Towar zostanie odesłany wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

 4. W razie stwierdzenia przez Klienta uszkodzenia Towaru podczas transportu, Klient zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody. Reklamacje wynikające z tytułu uszkodzenia Towaru podczas transportu będą rozpatrywane na podstawie protokołu szkody sporządzonego przez Klienta i kuriera.

 5. Klient ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania Towaru. Warunkiem uwzględnienia zwrotu jest wysłanie Towaru (z oryginalnie wszytymi metkami, nieużywanego i czystego, pozbawionego zapachu) w ciągu 14 dni od dnia jego otrzymania na następujący adres: Mokotowska 63, LU 25, 00-533 Warszawa, wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Klient może w tym celu wykorzystać formularz stanowiący załącznik nr 1 do Regulaminu (ale nie jest to obowiązkowe) lub samodzielnie sformułować oświadczenie oraz przesłać je wraz z zakupionym Towarem. Pieniądze odesłane zostaną na podany przez Klienta numer konta maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Towaru. Jeżeli płatność nastąpiła przy użyciu karty płatniczej, zwrot zostanie wykonany na tę samą kartę.

 6. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia Towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego Towaru, Towar bez przyczepionych oryginalnych metek, zwrotu dokonanego po upływie dopuszczalnego terminu lub dostarczenia do Sklepu Towaru niepełnowartościowego, tj. niekompletnego.

 7. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych w przesyłkach za pobraniem.

 8. Sklep nie przyjmuje Towarów odsyłanych jako listy za pośrednictwem Poczty Polskiej. Przyjmowane są paczki Poczty Polskiej.

§8 . NEWSLETTER I LISTA OCZEKUJĄCYCH

1.     Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów lub jednorazowych powiadomień o zmianie dostępności produktów, poprzez wypełnienie formularza na stronach internetowych Sklepu, za pośrednictwem którego Klient wyrazi zgodę na:

a.     otrzymywanie od Spółki informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej.

b.     gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sklep dla celów marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,

2.     Spółka, jako administrator wszystkich podanych przez Klienta danych osobowych, zapewnia ich ochronę zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

3.     Do automatyzacji newsletterów używamy platformy MailChimp. Przez zapisanie się do newslettera, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie podanych osobowych do MailChimp, zgodnie z ich Polityką Prywatności i Regulaminem. MailChimp jest certyfikowany EU-U.S. Privacy Shield Framework i spełnia wymogi GDPR.

4.     Klient może zrezygnować z usługi newslettera w dowolnym momencie, klikając na link znajdujący się na dole każdej z przesłanych wiadomości e-mail.

 

§9 POLITYKA PRYWATNOŚCI

Jak używamy Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe są zabezpieczone przez Spółkę przed nieupoważnionym użyciem, modyfikacją lub zniszczeniem, przez użycie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

Spółka korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych Sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

- upewnienia się, że Użytkownicy odczytali informację o Cookies.

Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz zmienić ustawienia przeglądarki. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcje dostępne na stronach internetowych Sklepu.

 

Twoje dane konieczne do dostarczenia zamówienia zostaną przekazane do firm kurierskich.

Dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla zrealizowania celu, w którym zostały udostępnione w Sklepie.

Wszystkie dane dotyczące zawieranych transakcji, w tym dane kontaktowe, zapis korespondencji i wszystkie zapisy transakcji, będą przechowywane przez minimum pięć lat w celu spełniania wymogów prawnych.

Dane osobowe podane przy zapisie do newslettera będą przechowywane aż wypiszesz się z newslettera, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

Dane osobowe podane przy zapisie na listę oczekujących będą przechowywane aż produkt stanie się dostępny i zostanie wysłane powiadomienie, lub poprosisz o usunięcie swoich danych osobowych.

Dodatkowo, możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli jest to wymagane w celu spełnienia wymogów prawnych.

Możemy aktualizować Politykę Prywatności i Regulamin przez publikację nowej wersji na stronie internetowej Sklepu.

Zachęcamy do sprawdzania aktualizacji tej strony.

Jeśli subskrybujesz nasz newsletter, możemy poinformować Cię o aktualizacji przez email.

Twoje prawa

Możesz poprosić nas o podanie danych osobowych, które posiadamy na Twój temat. Podanie informacji będzie wymagało:

Wniesienia opłaty w celu pokrycia kosztów operacji (20 PLN);

Przedstawienia wymaganego potwierdzenia tożsamości

Możemy odmówić podania danych osobowych, jeśli w danej okoliczności, jest to prawnie dozwolone.

W każdej chwili możesz poprosić nas, aby Twoje informacje przestały być używane w celach marketingowych.

W praktyce, Twoje dane będą używane w celach marketingowych jedynie, jeśli wyrazisz na to zgodę.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administratorem i wyłącznym właścicielem Sklepu jest Sto Procent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 01-949 Warszawa, ul. Kasprowicza 119, NIP 7123325720.

Dane osobowe Klientów podawane podczas składania zamówienia w Sklepie są przetwarzane przez Spółkę wyłącznie w celu realizacji zamówień.

Klient, składając zamówienie, zgadza się na korzystanie ze Sklepu zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia nabycie Towarów oferowanych przez Sklep.

Do Umowy sprzedaży Towarów w Sklepie stosuje się prawo polskie.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego lub innych ustaw mających zastosowanie do działalności i funkcjonowania Sklepu.

Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu w każdym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Klientów korzystających ze Sklepu.

Administrator Sklepu podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony internetowej Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć niezwłocznie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Spółka nie odpowiada za zakłócenia w działalności spowodowane awarią sieci Internet.

Wszystkie zdjęcia, grafiki, logotypy, publikacje i teksty dostępne w Sklepie są chronione ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83). Zakazane jest bezprawne kopiowane, zwielokrotnianie bądź rozpowszechnianie wszelkich treści zamieszczonych na stronie Sklepu.

 

Payment Methods

- Credit / Debit Cards
- PAYPAL

- Offline Payments

© 2019 Affair